ΑΕΔΕΠ

Ιστορικό

 

Τον Φεβρουάριο του 1997, με Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΕΔΕΠ) η Διαχείριση των Προγραμμάτων και των Πρωτοβουλιών του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των οποίων οι πόροι αφορούσαν στην χρηματοδότηση επενδύσεων των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε στις 31/12/2001, αφού χρηματοδότησε την υλοποίηση 268 επενδυτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 53.107.044,14 €. με συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους 26.332.352,89 €.

Τον Νοέμβριο του 2001 με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην ΑΕΔΕΠ, η Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2010 αφού αποπλήρωσε 938 έργα συνολικού προϋπολογισμού 90.829.814,00 € με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 38.725.411,24 €.

Η Διοίκηση της ΑΕΔΕΠ, επιθυμώντας να συμμετέχει και στη διαχειριστική διαδικασία των Δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), τον Δεκέμβριο του 2008 υπέβαλε από κοινού πρόταση με τους υπόλοιπους 6 Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης της χώρας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και με το Π.Δ. 98/1996.

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και με βάση την υπ’ αρ. Α.Π. 3469/795Δ/26.3.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρηματικού Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε) ανακηρύχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε.»

Η ΑΕΔΕΠ, ως Εταίρος και Περιφερειακή Μονάδα του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., συμμετείχε στο όλο εγχείρημα της Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και είχε εξίσου σημαίνουσα συμβολή και ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν και των οποίων η διαχείριση ανατέθηκε στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. για την περιοχή της Θεσσαλίας. Το μεγάλο, αυτό, έργο αφορούσε σε 1925 ενταγμένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 165.004.176,00 € και συνολικού ύψους δημόσιας χρηματοδότησης 89.882.384 € και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2016 αφού αποπλήρωσε 1.243 έργα συνολικού προϋπολογισμού 81.259.634 € με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 42.279.044 €.

Από τον Μάιο του 2016, σε συνέχεια προκήρυξης για την επιλογή Ε.Φ.Δ. διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020 και της ανάδειξης  του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. ως  Ενδιάμεσου Φορέα  Διαχείρισης του Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020,   η ΑΕΔΕΠ, ως Εταίρος και Περιφερειακή Μονάδα  του ΕΦΕΠΑΕ, ξεκίνησε την εκτέλεση του διαχειριστικού έργου των δράσεων του Ε.Π.Αν.Ε.Κ. αρχικά, αλλά μετέπειτα, και άλλων (Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και Μεταφορικό Ισοδύναμο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) όπου φιλοδοξεί να έχει εξίσου σημαίνουσα συμβολή και ρόλο για την περιοχή της Θεσσαλίας. Το έργο αυτό μέχρι 31/12/2022 περιλαμβάνει συνολικά 26 Δράσεις και συνολικά 17.230 οριστικά ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 320,64 εκατ. € περίπου και αναλογούσας δημόσιας δαπάνης περίπου 214,27 εκατ. €.

Εντός του 2018, με την ψήφιση του Ν. 4538/2018, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 4314/2014, υπήρξε πρόβλεψη ότι ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη να ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αρ. 2494/2018 Κ.Υ.Α.  ο ΕΦΕΠΑΕ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης για έργο του ΥΝΑΝΠ, συγκεκριμένα της δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» που αφορά στην ενίσχυση νησιωτικών επιχειρήσεων σχετικά για την κάλυψη της διαφοράς του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων ανάμεσα στη χερσαία και τη θαλάσσια μεταφορά.  Χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους και έχει διάρκεια εφαρμογής από το 2018 έως και το 2022 (μετά από νέα Πρόσκληση που εκδόθηκε μέσα στο 2022). Η ανακοινωθείσα Δημόσια Δαπάνη είναι 250 εκατ. ευρώ, ο δε Προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 550 εκατ. ευρώ. Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης ξεκίνησε το 2018. Για τα νησιά της Θεσσαλίας και την νήσο Αμμουλιανή του Ν. Χαλκιδικής, ξεκίνησε εντός του 2019 και συνεχίστηκε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια 2020 2021 και 2022,  με την ΑΕΔΕΠ, ως Εταίρο και αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα  του ΕΦΕΠΑΕ,  να έχει αναλάβει την εκτέλεση του διαχειριστικού έργου της δράσης και να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σ’ αυτά.

 

Το έργο αυτό στις 31/12/2022 αφορούσε σε 1.533 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής δαπάνης 3.377.167,05€  και αιτούμενου ποσού ενίσχυσης ΑΝΗΚΟ 2.034.677,02 €. 

 

Ο  ΕΦΕΠΑΕ διεκδίκησε επίσης την ανάληψη της διαχείρισης των δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.). Οι δράσεις αυτές αναλαμβάνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, ενώ ο Υπεύθυνος έργου ορίζεται από τον αρμόδιο ανά περιφέρεια εταίρο.

Στο πλαίσιο, αυτό, τον Νοέμβριο του 2019, ο ΕΦΕΠΑΕ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με αρμοδιότητα διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» συνολικής χρηματοδότησης ύψους 57,1 εκατ. €.

Μέσα στο 2020 υπογράφηκε η από 29/9/2020 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΦΕΠΑΕ για την άσκηση από τον τελευταίο των καθηκόντων διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή  με την Προκήρυξη της πρώτης Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που  επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ» αρχικής συνολικής δημόσιας δαπάνης 30 εκατ €. Στη Δράση  εντάχθηκαν 1.008 έργα συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης 30.133.074,21€.

Μέσα στο 2022, ολοκληρώθηκε το στάδιο της επαλήθευσης και αποπληρωμής 988 έργων, με συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους 29.768.157,69€.

Στις 28/3/2022 εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 αρχικής συνολικής δημόσιας δαπάνης 23,5 εκατ €. Στη Δράση  εντάχθηκαν 6.975 έργα συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης 23.481.581,44€.

Μέχρι την 31/12/2022 επαληθεύτηκαν και αποπληρώθηκαν 4.209 έργα συνολικού ποσού δημόσιας χρηματοδότησης ύψους 13.153.137,20€.

Τέλος, μετά την εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας, μέσα στο 2022 δημιουργήθηκε στην Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ νέο αυτοτελές Τμήμα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα λειτουργήσει σ΄ αυτή με σκοπό την διεκπεραίωση της αξιολόγησης των αιτήσεων αιτούμενου προϋπολογισμού ύψους 1 έως 3 εκατ. € που θα υποβάλλονται για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του.      

 

Ο ρόλος της ΑΕΔΕΠ

 

Η ΑΕΔΕΠ, στο πλαίσιο της άσκησης του διαχειριστικού της έργου ως Περιφερειακή Μονάδα του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. υλοποιεί τις εξής ενέργειες:

1.      Την τεκμηρίωση της νομιμότητας του καθεστώτος προκήρυξης του κάθε προγράμματος.

2.      Τη δημοσιοποίηση του αντικειμένου των Δράσεων που θα διαχειριστεί, την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα έργα καθώς και για τις δυνατότητες υπαγωγής των επενδυτικών τους προτάσεων στην επιχορήγηση.

3.      Την παροχή διευκρινίσεων, πληροφοριών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την καλύτερη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών.

4.      Την παραλαβή των προς αξιολόγηση προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών.

5.      Τη συμμετοχή στις διαδικασίες του ελέγχου νομιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων.

6.      Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων.

7.      Την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προς τις επιχειρήσεις, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν προς χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

8.      Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των τελικών αποδεκτών.

9.      Την ομαλή ροή της δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προς τις επιχειρήσεις με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό.

10.  Την παραλαβή των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων των επιχειρήσεων καθώς και την αποπληρωμή τους.

11.  Τη παρακολούθηση των έργων και μετά την ολοκλήρωση, εντός του πλαισίου των συμβατικών υποχρεώσεων.


Διοίκηση ΑΕΔΕΠ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αποτελείται από:

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Εκπρόσωπος

 

Ιωάννα Κιντά

Πρόεδρος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

 

Αθανάσιος

Ψωμιάδης

Αντιπρόεδρος

ALPHA BANK

 

Βασίλειος Μωραϊτης

 

Μέλος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

 

Βασίλειος Κλειτσογιάννης

 

Μέλος

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας &

Στερεάς Ελλάδος

 

Απόστολος Παπαδούλης

Μέλος – Γενικός Διευθυντής ΑΕΔΕΠ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

 

 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΕΔΕΠ

 

Κατά το 2022 απασχολήθηκαν στην ΑΕΔΕΠ στο πλαίσιο της διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 41 στελέχη πλήρους απασχόλησης, 22 γυναίκες και 19 άνδρες καθώς και 2 εξωτερικοί συνεργάτες. Στην συντριπτική του πλειοψηφία το δυναμικό αυτό αποτελείται από νεαρούς επιστήμονες οικονομολόγους και μηχανικούς.

 

Στόχοι της ΑΕΔΕΠ

 

Μετά την επιτυχημένη πορεία του διαχειριστικού της έργου σε τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια, η ΑΕΔΕΠ ήδη με την χρηστή διαχείριση και τις αξιόλογες επιδόσεις στις δράσεις της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου που έχουν ανατεθεί και υλοποιούνται, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει εξίσου σημαίνοντα ρόλο τόσο στη διαχείριση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, όσο και άλλων Δράσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της ανάπτυξης της Επιχειρηματικής Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, η ΑΕΔΕΠ θα επιδιώξει μέσω του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία την υλοποίηση του σκέλους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) και τις νέες Δράσεις που θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του νέου Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027  και να αναλάβει την διαχείριση και νέων Δράσεων του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας συνεργαζόμενη στενά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιπλέον, στόχος της είναι, η άμεση και στενή συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ και το νέο αυτοτελές Τμήμα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα λειτουργήσει σ΄ αυτή με σκοπό την διεκπεραίωση της αξιολόγησης των αιτήσεων αιτούμενου προϋπολογισμού ύψους 1 έως 3 εκατ. € που θα υποβάλλονται για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξει του.      

Παράλληλα, διαθέτει την εμπειρία και όλα τα εχέγγυα για την συνέχιση της εξίσου επιτυχούς διαχείρισης της εθνικής Δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου, προκειμένου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και για την ανάληψη της διαχείρισης και άλλων Δράσεων που θα ανατεθούν στον ΕΦΕΠΑΕ. 

Η ΑΕΔΕΠ έχει αποδείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό την πλήρη ανταπόκρισή της στις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή αλλά και στην άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτούμενων  επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τις Δράσεις και τα Προγράμματα που διαχειρίστηκε.

Σημειώνεται ότι η ΑΕΔΕΠ κατά το χρονικό διάστημα άσκησης του διαχειριστικού της έργου, από το 1997 μέχρι και σήμερα έχει δεχθεί, όπως εξάλλου προβλεπόταν από τις υπογραφείσες συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης έργων με την Αναθέτουσα Αρχή, σειρά ελέγχων από τα αρμόδια Υπουργεία των οποίων τα έργα διαχειρίζεται, ενώ έχει καθιερώσει και ετήσιο σύστημα ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, τα πορίσματα των ελέγχων του οποίου υπήρξαν θετικά για την εταιρία.


Επικοινωνία με την ΑΕΔΕΠ

 

Από την ιστοσελίδα της ΑΕΔΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aedep.gr, υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν στα Προγράμματα που προκηρύσσονται τόσο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 και του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027, όσο και στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν επίσης να τηλεφωνούν ή και να επισκέπτονται τα νέα γραφεία της Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/ Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, φαξ 24210/29320, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aedep@aedep.gr ).

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.