Αποστολή ΣΒΘΣΕ


Αποστολή του ΣΒΘΣΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος από την ίδρυσή του είχε θέσει ως στόχους του:

 • την μελέτη, προστασία και την προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και στόχων των μελών του
 • την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης οικονομίας
 • την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της βιομηχανίας – μεταποίησης στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην βιομηχανική ανάπτυξη αλλά και στην γενικότερη οικονομική, και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.


Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο ΣΒΘΣΕ:

 • Εκπροσωπεί τα συλλογικά συμφέροντα των επιχειρήσεων μελών του στον Κοινωνικό Διάλογο και συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, Τοπικής, Περιφερειακής ή και Εθνικής εμβέλειας, για την προώθηση των επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας

 • Αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων μελών του και των στελεχών του, στη διαμόρφωση θέσεων και στην τεκμηρίωση προτάσεων, με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας

 • Συμβάλλει στη Δημόσια Διαβούλευση υποβάλλοντας υπομνήματα και προτάσεις για την υποστήριξη του «επιχειρείν»

 • Συνεργάζεται  με τον ΣΕΒ και τους  Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας, καθώς και  με Τοπικούς και Περιφερειακούς Φορείς ενίσχυσης της  επιχειρηματικότητας,  για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότερα

 • Συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για την αξιοποίηση των πόρων των Επενδυτικών και  Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

 • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις  μέλη του, μέσω της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για επιχειρηματικά θέματα

 • Παρακολουθεί τη δραστηριότητα της βιομηχανίας - μεταποίησης στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τρίτες Χώρες, για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων - μελών του

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις όπως ημερίδες, επιχειρηματικά συμπόσια, θεματικά εργαστήρια, για την διάχυση της ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία τους

 • Εκπονεί μελέτες για θέματα τοπικού, περιφερειακού και εθνικού ενδιαφέροντος και διενεργεί έρευνες για άντληση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος

 • Συμπράττει με Ακαδημαϊκούς Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα για την ενίσχυση των δεσμών επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάχυση της καινοτομίας

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.