Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Innovation Expert- Καινοτομία στην Πράξη»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΣΕΒ διοργάνωσαν και υλοποίησαν πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού τους. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο έργο ‘Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας’, και αποτελεί μια Πρωτοβουλία του ΣΕΒ με τίτλο «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: • Επιμόρφωση στελεχών (50 ώρες) από έμπειρους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας. • Συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών (35 ώρες) από εξειδικευμένους συμβούλους για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση. • Δικτύωση στελεχών και επιχειρήσεων με φορείς και εμπειρογνώμονες καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την αμοιβαία στήριξη των προσπαθειών τους και τη διάχυση καλών πρακτικών μετασχηματισμού της καινοτομίας σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Μετά την ενημέρωση των επιχειρήσεων, από το ΣΒΘΚΕ, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και την επιλογή των συμμετεχόντων, σχηματίστηκε τμήμα αποτελούμενο από 30 περίπου στελέχη, τα οποία παρακολούθησαν και συμμετείχαν χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στις εκπαιδευτικές ενότητες επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση διήρκησε 50 ώρες και διεξήχθη σε 4 διήμερα, στις 31/10-1/11//2014, 7-8/11//2014, 14-15/11//2014 και 21/11/2014, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο Βόλο. Τα θέματα παρουσιάστηκαν σε 4 ενότητες και ήταν τα κάτωθι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α:- ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ • Εισαγωγή στο Έργο- Εισαγωγή στην Καινοτομία ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα • Ανθρώπινο Δυναμικό και Καινοτομία • Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών • Καινοτομία διαδικασιών • Εμπορική καινοτομία • Καινοτομία οργάνωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καινοτομία • Περιβάλλον καινοτομίας στην Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ • Σχεδιασμός του Πλάνου Καινοτομίας • Διάγνωση καινοτομικής ωριμότητας -Στόχοι μηχανισμού - συστήματος καινοτομίας • Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Ανθρώπινο Δυναμικό - • Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Μοντέλα δικτύωσης & συνεργασίας - • Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας • Υλοποίηση και εφαρμογή του Πλάνου Καινοτομίας • Πηγές και μορφές χρηματοδότησης της καινοτομίας • Αποτίμηση και αξιολόγηση καινοτομικής επίδοσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ • Συμπεράσματα - Προοπτικές

Όλες οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Δημήτρη Φιλίππου, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΠΘ - Εκπαιδευτικό ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, ο οποίος ασχολείται με τη Διοίκηση Βιομηχανικών Διεργασιών & Καινοτομίας.

Μετά τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης των στελεχών, δρομολογήθηκε η ενεργοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης προς τα στελέχη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τα οποία θα ενασχοληθούν με την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση. Ο κ. Δ. Φιλίππου θα πραγματοποιήσει και τη συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Εκ μέρους του Συνδέσμου στη διοργάνωση του σεμιναρίου συμμετείχε η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γιόλα Φράγκου, η οποία συνεργάστηκε με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ ΑΕ για την υλοποίηση του σεμιναρίου. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

seminaria2014_1

seminaria2014_2

seminaria2014_3

seminaria2014_4

seminaria2014_5

A-
A
A+
Accessibility in the sense considered here refers to the design of products, devices, services, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers).