Έρευνα για την Κρίση στη Βιομηχανία ΄Β εξαμήνου 2010

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας

Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα και η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στις αγορές, συνεχίζουν και κατά το β΄ εξάμηνο του 2010 να δημιουργούν ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα συμπαγές αδιέξοδο ανασχετικών παραγόντων.

Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό έργο συνεχώς και περισσότερο υφίσταται εντεινόμενες πιέσεις, κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης και ότι το κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά είναι σε πλήρη απόσυρση.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 1/12 έως 20/12/2010, και στην οποία συμμετείχαν  112 μεταποιητικές επιχειρήσεις των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του παραγωγικού έργου, την απαισιοδοξία, που κυριαρχεί στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας στις πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, και τα βασικά της συμπεράσματα είναι τα εξής:

  1. Τα αποτελέσματα του β΄ εξαμήνου είναι θετικά μόνο για το 19% περίπου των επιχειρήσεων, ενώ  χειρότερα δηλώνει το 42%.
  2. Τα ήδη μεγάλα προβλήματα, που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, μέσα στο 2010, το β΄ εξάμηνο διευρύνονται περαιτέρω. Σε σχέση με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, για το α΄ εξάμηνο, η εικόνα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η μείωση της ζήτησης, ο περιορισμός των τραπεζικών πιστώσεων και οι κίνδυνοι από τις ακάλυπτες επιταγές, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εξαιρετικά αρνητικό για το οικονομικό κλίμα.
  3. Μόνον μία στις πέντε επιχειρήσεις του δείγματος δεν έχει υποστεί μείωση παραγγελιών και παραγωγής, στο β΄ εξάμηνο του ΄10. Η αντίστοιχη σχέση στο α΄ εξάμηνο ήταν μία στις τρεις. Το 41% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει μειώσεις της τάξης του 10% - 30%, ενώ το 15% δηλώνει μειώσεις 40%.
  4. Δραματικά, επίσης, εξελίσσεται και ο κύκλος εργασιών κατά το β΄ εξάμηνο, όπου σχεδόν το 44% των μονάδων δηλώνει απώλεια της τάξης του 10% - 30%, και μόνον το 22% περίπου δηλώνει καμία απώλεια. Οι αντίστοιχες τιμές του α΄ εξαμήνου ήταν 39% και 36%.
  5. Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι αποδέκτες αυτού του κακού περιβάλλοντος, και πιέζονται ασφυκτικά από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, πάνω από τις μισές του δείγματος δηλώνουν ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών τους σχέσεων. Παρεμβάσεις έχουν γίνει στις υπερωρίες και στην μείωση αμοιβών και χρόνου απασχόλησης ενώ σχεδόν το 19% των επιχειρήσεων έχουν αναγκαστεί να προβούν σε απολύσεις.
  6. Ένα στοιχείο της έρευνας, που υπογραμμίζει πλήρως την κατάσταση στην αγορά και στα προβλήματα, που έχει σωρεύσει η οικονομική κρίση είναι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την πορεία των επιδόσεών τους το 2010 σε σχέση με το 2009. Μόνον το 15% από αυτές υπολογίζει ότι το κλείσιμο της χρονιάς θα είναι θετικότερο από εκείνο της προηγούμενης. Αντίθετα, το 60% θεωρεί ότι είναι χειρότερο ενώ μόνον το 25% δηλώνει μηδενική μεταβολή.
  7. Οι προτάσεις, που οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι δημιουργούν διεξόδους στα αδιέξοδα του κλίματος και της αγοράς αφορούν σε περιοχές όπου το κράτος έχει προνομιακή παρουσία, με τις πολιτικές του και φορτίζει αρνητικά την επιχειρηματική λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών θα βοηθούσε σοβαρά την λειτουργία τους. Η εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά, η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και η εξόφληση των χρεών του κράτους προς τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες των πολιτικών, επίσης.
  8. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, που προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας είναι ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων για το 2011, σε σχέση με τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις δηλώνουν ότι για το επόμενο έτος σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια, γεγονός που θα πρέπει να εκτιμηθεί και με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το 2010.
  9. Κρίνοντας οι επιχειρήσεις τις κυβερνητικές πολιτικές εκτιμούν ότι η δοσολογία του μίγματος δεν εμπεριέχει τις αναγκαίες ποσότητες αναπτυξιακών παραμέτρων. Ειδικότερα το 90% των μονάδων του δείγματος εκτιμά ότι οι πολιτικές εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στο δημοσιονομικό έλλειμμα παρά στην ανάπτυξη, ενώ το 65% θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην προώθηση αποφάσεων που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις.
  10. Τέλος, οι επιχειρήσεις καταθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για την περίοδο εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση πάνω από το 90% του δείγματος την οριοθετεί μετά το 2011. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι επιχειρήσεις κατά την έρευνα του α΄  εξαμήνου σε ποσοστό 10% την «βλέπαν» και μέσα στο 2011.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βιώνουν ένα εξαιρετικά αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα, όπου λείπουν αφόρητα πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας, προσπαθούν να διατηρήσουν αντοχές στον «μαραθώνιο» της κρίσης, η οποία συνεχώς βαθαίνει, αλλά παρά ταύτα ένα σοβαρό ποσοστό από αυτές εκδηλώνει ένα πνεύμα αισιοδοξίας, προγραμματίζοντας επενδύσεις μέσα στο επόμενο έτος.

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)

A-
A
A+
Accessibility in the sense considered here refers to the design of products, devices, services, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers).