Επιχειρηματική Δικτύωση


Μεταξύ των επιδιώξεων που προωθεί ο Σύνδεσμος είναι η ανάπτυξη αρμονικής και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων -μικρών και μεγάλων, η σύγκλιση των επιχειρηματικών στόχων, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αποτελούν βάσιμες προϋποθέσεις συμβολής στην οικονομική πρόοδο.


Η δράση αυτή εξυπηρετείται με την ανάπτυξη της δικτύωσης και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και με προώθηση αναζήτησης συνεργασιών.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.