Έρευνα για την Κρίση στη Βιομηχανία ΄Α εξαμήνου 2014

Οι εξελίξεις στην οικονομία, με την ύφεση να συνεχίζει αμείωτη, αποτυπώνονται με σαφήνεια στα αποτελέσματα της μεταποιητικής παραγωγής. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες άμεσα τις αρνητικές συνέπειες του ανερμάτιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συνεχίζουν να εξαντλούν κρίσιμα αποθέματα αντοχών, ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν το απόλυτο περιθώριο. Η κόπωση, που είναι διάχυτη πλέον σε ολόκληρο τον εγχώριο παραγωγικό κορμό, οφείλεται σε τρεις βασικές παραμέτρους: Η πρώτη έχει να κάνει με την παντελή απουσία του πιστωτικού συστήματος στην χρηματοδότηση του προγραμματισμού της παραγωγικής λειτουργίας. Η δεύτερη αφορά στη συνέχιση της πτώσης της ζήτησης. Η τρίτη αφορά στο άθροισμα των πολιτικών, που παρά την ύφεση και την αναγκαιότητα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Οι παράμετροι αυτές, ενισχυόμενες από τον κύκλο της αβεβαιότητας, οδηγούν σε συνεχή περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, δοκιμάζοντας όσες αντοχές έχουν απομείνει.

Παρόμοια κατάσταση  αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας του β΄ εξαμήνου του 2013, αν και παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση, διατηρώντας σε ισχύ τα σοβαρά ερωτηματικά για την ικανότητα του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την συνεχιζόμενη ύφεση. Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του επιβεβαιώνει όχι μόνον την ένταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν  οι επιχειρήσεις αλλά και το γεγονός ότι κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης. Παρόλα αυτά για πρώτη φορά  τα τελευταία χρόνια ένα μέρος των επιχειρήσεων εκφράζει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλώνοντας μια σταθεροποίηση της κατάστασης και μια πρόβλεψη  ότι το β΄ εξάμηνο του έτους κλείνει θετικότερα του α’ εξαμήνου.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 20/12/13 έως 14/1/2014, και στην οποία συμμετείχαν 91 μεταποιητικές επιχειρήσεις των Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία, που εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία των παραγωγικών μεγεθών, τον σοβαρό σκεπτικισμό, που κυριαρχεί στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας στις πολιτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, και ταυτότητά της είναι η εξής:

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.