Ιστορία ΣΒΘΣΕ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 28 Απριλίου του 1966, με πρωτοβουλία είκοσι δύο επιχειρηματιών ιδρύεται ο «Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας», με έδρα την πόλη του Βόλου και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Αρχικούς σκοπούς, που θέτει για να υπηρετήσει ο Σύνδεσμος, είναι «η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η μελέτη και επιστημονική έρευνα δια την υποβοήθηση του έργου της βιομηχανικής αναπτύξεως της Θεσσαλίας».

Το κύλισμα του χρόνου, με την ταυτόχρονη εισδοχή νέων βιομηχανιών στους κόλπους του Συνδέσμου, διατηρεί αμείωτες τις προσπάθειες για την προώθηση των παραπάνω σκοπών, ενώ παράλληλα θέτει νέους, το ίδιο σημαντικούς, που υπαγορεύονται από τις κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις που συντελούνται.

Έτσι αναλαμβάνει να αναβαθμίσει τη συνεργασία και τον διάλογο της Βιομηχανίας με την Πολιτεία και με τις άλλες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες, να προβάλλει την πολυδιάστατη προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και να προασπίσει το δικαίωμα της ελευθερίας του «επιχειρείν», ως έναν από τους θεμελιώδεις θεσμούς που καταξιώνουν τις δημοκρατικές κοινωνίες.

Τον Φεβρουάριο του 1980, η αναγκαιότητα να καλυφθεί συνδικαλιστικά η Βιομηχανία του γεωγραφικού χώρου της Κεντρικής Ελλάδας υπαγόρευσε στον Σύνδεσμο τη διεύρυνση της περιοχής ευθύνης του. Ο Σύνδεσμος επεκτείνεται στους Νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας Φθιώτιδας και Φωκίδας και μετονομάζεται σε «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος».

Τον Μάιο του 2019, η επωνυμία του Συνδέσμου τροποποιείται σε «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος», με στόχο την ευκρινή απεικόνιση της κύριας γεωγραφικής προέλευσης των επιχειρήσεων μελών του.

Η συντομογραφία της επωνυμίας του είναι ΣΒΘΣΕ.

H περιοχή εμβέλειας του διευρύνεται σε όλη την επικράτεια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε συνεργαζόμενες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις ανά την χώρα, να γίνουν μέλη του.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος αποτελεί την κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας κι ένα δυναμικό Περιφερειακό Σύνδεσμο της χώρας.

Ο Σύνδεσμος δεν αποτελεί μόνο τη Στέγη μιας οργανωμένης κοινωνικής ομάδας, με ευρείς σκοπούς και βαρύνουσα θέση, αλλά δεδομένης της δυναμικής του τομέα που εκπροσωπεί, εκφράζει, παράλληλα, την ενότητα της Βιομηχανίας, την σταθερή ταυτότητα των επιδιώξεών της, την ακλόνητη απόφασή της να συμβάλλει, με τους μακροπρόθεσμους και σταθερούς στόχους της, στην επανάκτηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας της χώρας.

Είναι, δηλαδή, ο Σύνδεσμος μια διακήρυξη αλληλεγγύης της περιφερειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, που την εκφράζει η αποφασιστική παρουσία των μεταποιητικών μονάδων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας στη δυναμική του εξέλιξη.

Μέλη του Συνδέσμου είναι:

 • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
 • Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων.
 • Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται σε επιμέρους λειτουργίες του μεταποιητικού έργου

Στην δύναμή του περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος των μεταποιητικών μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, ενώ διαθέτει μέλη και στην ΠΕ Λάρισας.

Η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου, με βάση τα οικονομικά τους μεγέθη και την απασχόληση εργαζομένων, κατατάσσεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος από την ίδρυσή του είχε θέσει ως στόχους του:

 • την μελέτη, προστασία και την προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και στόχων των μελών του
 • την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης οικονομίας
 • την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της βιομηχανίας – μεταποίησης στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην βιομηχανική ανάπτυξη αλλά και στην γενικότερη οικονομική, και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.


Ο Σύνδεσμος:

 • Εκπροσωπεί τα συλλογικά συμφέροντα των επιχειρήσεων μελών του στον Κοινωνικό Διάλογο και συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, Τοπικής, Περιφερειακής ή και Εθνικής εμβέλειας, για την προώθηση των επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας

 • Αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων μελών του και των στελεχών του, στη διαμόρφωση θέσεων και στην τεκμηρίωση προτάσεων, με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας

 • Συμβάλλει στη Δημόσια Διαβούλευση υποβάλλοντας υπομνήματα και προτάσεις για την υποστήριξη του «επιχειρείν»

 • Συνεργάζεται  με τον ΣΕΒ και τους  Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας, καθώς και  με Τοπικούς και Περιφερειακούς Φορείς ενίσχυσης της  επιχειρηματικότητας,  για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότερα

 • Συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για την αξιοποίηση των πόρων των Επενδυτικών και  Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

 • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις  μέλη του, μέσω της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για επιχειρηματικά θέματα

 • Παρακολουθεί τη δραστηριότητα της βιομηχανίας - μεταποίησης στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τρίτες Χώρες, για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων - μελών του

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις όπως ημερίδες, επιχειρηματικά συμπόσια, θεματικά εργαστήρια, για την διάχυση της ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία τους

 • Εκπονεί μελέτες για θέματα τοπικού, περιφερειακού και εθνικού ενδιαφέροντος και διενεργεί έρευνες για άντληση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος

 • Συμπράττει με Ακαδημαϊκούς Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα για την ενίσχυση των δεσμών επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάχυση της καινοτομίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη βιομηχανικών μονάδων, που βρίσκονται εγκατεστημένες στα όρια ευθύνης του, επικουρούμενο από Εκτελεστική Επιτροπή.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.