Πολιτική Ποιότητας ΣΒΘΣΕ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΣΕ) ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής του επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου, πλήρως εναρμονισμένο με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τις οποίες ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να τηρεί.

Η Πολιτική Ποιότητας του Συνδέσμου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του ώστε αυτά να μεγιστοποιούν το όφελος της βιομηχανίας και να ικανοποιούν τις δεδηλωμένες και αναμενόμενες απαιτήσεις τους. Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των μελών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας αποτελούν βασικές αρχές του ΣΒΘΣΕ.

Οι ποιοτικοί στόχοι του είναι:

 • Αποτελεσματική ενημέρωση των μελών με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
 • Υποστήριξη και συστηματική αύξηση της ικανοποίησης των μελών του
 • Προαγωγή Αναπτυξιακής Πολιτικής
 • Διαρκής αναβάθμιση του δυναμικού του, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με παρεμφερείς οργανώσεις, εκπροσώπους της Πολιτείας και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.
 • Προσέλκυση νέων μελών
 • Διαφανείς και προκαθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων του
 • Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αναθέτουσας αρχής
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας του με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:    
      

                                           -  Καθορισμό και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
                                           -  Ανασκόπηση Διοίκησης
                                           -  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
                                           -  Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
                                           -  Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας


Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση του ΣΒΘΣΕ.

 • Εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 • Τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητα την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας


Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες του ΣΒΘΣΕ εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.