Πρόληψη για τη θερμική καταπόνηση εργαζομένων

11.06.2024
Πρόληψη για τη θερμική καταπόνηση εργαζομένων

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή/και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου, σωματικής εργασίας και προστατευτικού ρουχισμού.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται στις υπαίθριες εργασίες (π.χ. σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα) και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.) και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Σύμφωνα με την  Εγκ. 34666/2024 στις 3.6.2024 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

•Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος
•Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
•Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
•Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους

•Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού
•Οι εργοδότες οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εγκ. 34666/2024

Επιπλέον των ανωτέρω:

Υπουργείο Εργασίας  & Κοινωνικής Ασφάλισης:

10 μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση υπό συνθήκες καύσωνα


Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης ατυχημάτων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7984/6.9.2021 της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Προτεινόμενες ενέργειες για τη διαχείριση ατυχήματος σε ΚΔΑΥ και αποθήκες επικίνδυνων και μη υλικών», θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 6. Συγκεκριμένα:

«6. Οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω δραστηριοτήτων ( Διευθύνσεις Ανάπτυξης/ Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών, κατά περίπτωση) να έρθουν σε συνεννόηση με τις ως άνω εγκαταστάσεις (ΚΔΑΥ και αποθήκες επικίνδυνων και μη υλικών) προκειμένου οι τελευταίες:

6.1 Εφόσον απαιτείται, να συμπεριλάβουν στον εσωτερικό τους σχεδιασμό την περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος εντός των εγκαταστάσεων λόγω δασικής πυρκαγιάς, καθώς και αντίστροφα, την περίπτωση πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς ένεκα ατυχήματος εντός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας [υπ΄αριθμ. 73841 Φ. 701.1/18-11-2019 έγγραφο του Αρχηγείου Π.Σ (ΑΔΑ: ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9ΧΒ)]. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πρέπει να προβούν και στα εξής:

- Κατάρτιση εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών και εγχειριδίου ενεργειών για το προσωπικό με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

- Συγκρότηση κατάλληλα εκπαιδευμένης ομάδας για την καταστολή πυρκαγιάς.

- Εκτέλεση ετήσιας άσκησης πυρόσβεσης

- Εφαρμογή προγράμματος πυρασφάλειας κατά τους θερινούς μήνες.

- Απασχόληση εκπαιδευμένου προσωπικού βάρδιας.

- Αποψίλωση των χώρων και ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων εντός και πέριξ της εγκατάστασης.

- Ύπαρξη μόνιμου υδροδοτικού δικτύου εντός και εκτός της εγκατάστασης.

- Πιθανή συνέργεια με γειτονικές εγκαταστάσεις.

- Σχετική συνεννόηση με  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περίπτωση που εντός ή πέριξ της περίφραξης της εγκατάστασης διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια.

Τα ανωτέρω θεωρούνται ιδιαίτερα απαραίτητα για εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις ή προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης ( Ramsar, κλπ).

6.2 Να συμπεριλάβουν στον εσωτερικό σχεδιασμό, εκτός από την περίπτωση μετάδοσης πυρκαγιάς από ή προς τον εξωτερικό χώρο και την περίπτωση δευτερογενών συνεπειών εντός της εγκατάστασης λόγω και άλλων φυσικών καταστροφών πλην της δασικής πυρκαγιάς ( σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, πλήγμα από κεραυνό, κλπ), ανάλογα την τρωτότητα της περιοχής.

6.3 Σε περίπτωση ύπαρξης δικτύου φυσικού αερίου ή σχετικού υπέργειου εξοπλισμού στην πέριξ των ως άνω εγκαταστάσεων περιοχή, να έρθουν σε σχετική συνεννόηση με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε ή την αντίστοιχη ΕΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Το αυτό ισχύει και την περίπτωση που πέριξ της εγκατάστασης διέρχεται τμήμα του αγωγού ΤΑΡ ή βρίσκεται υποδομή του.»   

Υπουργείο Υγείας:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.