Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΣΒΘΣΕ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

08.03.2024
Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΣΒΘΣΕ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Συριανός, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο Πρύτανης κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής. Η υπογραφή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την Ψηφιακή Εποχή, Τεχνητή Νοημοσύνη & Τεχνοηθική που πραγματοποίησε ο ΣΒΘΣΕ.  

Μεταξύ των στόχων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας περιλαμβάνονται:

 • Ενίσχυση της διασύνδεσης της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητάς τους σε προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και υπηρεσίες, με σκοπό τον δυναμικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

 • Ενθάρρυνση της από κοινού συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητών στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία.

 • Υποστήριξη στην εξεύρεση διεθνών εταίρων από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και την επιστήμη για έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικές συνεργασίες.

 • Σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών (ψηφιακή οικονομία, ψηφιακός  μετασχηματισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία), για τη νέα επιτυχή μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα απαιτητικό, σύγχρονο και εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο.

 • Διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, με την υποστήριξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και με την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,

 • Υποστήριξη της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, νέων προϊόντων και συνεργασιών, με την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας.


Οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις αναμένεται να υποστηριχθούν σημαντικά από τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ στο Δίκτυο Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, που υποστηρίζει τις φιλόδοξες ΜμΕ να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγινε στο πλαίσιο της επιθυμίας των δύο φορέων για συνένωση των δυνάμεών τους, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους, και την ανάληψη από κοινού δράσεων και πρωτοβουλιών, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, καθώς και την εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη.

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας κατά τη συνεργασία των δύο φορέων και την επιτυχή υλοποίηση του πρωτοκόλλου, συγκροτήθηκε Επιτροπή Συνεργασίας που αποτελείται:

 • από την πλευρά του Π.Θ. από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπο Μπιλλίνη, Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής, τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Εκπαίδευσης κ. Σπυρίδωνα Α. Καραμάνο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, και από την επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 • από την πλευρά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, από τον Πρόεδρο του ΣΒΘΣΕ κ. Αθανάσιο Συριανό, από την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Κολιοπούλου και από την Υποδιευθύντρια του Συνδέσμου και Υπεύθυνη του Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network-Hellas κ. Γεωργία Φράγκου.
  A-
  A
  A+
  Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.